(Ne)vymožiteľnosť zmeniek

Dňa 23.12.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 438/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „Novela“), okrem čl. VII, ktorý nadobúda účinnosť až 18.04.2016. Novela priniesla tesne pred koncom roka viaceré významné zmeny, a okrem iného výrazne zasiahla do inštitútu zmeniek.

Čítať viac

Novela Občianskeho súdneho poriadku účinná od 01.01.2015

Dňa 1.januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 353/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „zákon č. 353/2014 Z.z.“). Predmetný zákon zásadným spôsobom mení možnosti pôsobenia právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa podľa § 25 zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „združenia na ochranu spotrebiteľov“) ako vedľajších účastníkov v občianskom súdnom konaní.

Čítať viac

Prospotrebiteľské novely

V uplynulom čase parlament schválil sériu noviel viacerých zákonov, ktorých cieľom je podľa ich predkladateľov zabrániť úžerníckym praktikám na území Slovenskej republiky a zlepšiť postavenie spotrebiteľov na Slovensku. Ide najmä o novelu Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o spotrebiteľských úveroch a iných.

Čítať viac

Novela Obchodného zákonníka, zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a zákona o obchodnom registri (zákon č. 357/2013 Z. z.)

Od 01.12.2013, resp. od 01.01.2014 nadobudne účinnosť zákon č. 357/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). Zákon prináša viaceré zmeny najmä vo vzťahu k obchodným spoločnostiam, ich zakladaniu a konaniu obchodného registra.

Čítať viac

Exekučný poriadok – novela č. 299/2013 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 299/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“) s účinnosťou od 1. novembra 2013.

Čítať viac

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon č. 122/2013 Z.z. zo dňa 30.04.2013)

Dňa 01.júla 2013 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. (ďalej ako „zákon“), ktorý ruší a v plnom rozsahu nahrádza zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zákon prináša viaceré zmeny, nové povinnosti, ako aj povinnosť zosúladiť existujúce povinnosti s novým zákonom. Zároveň odstraňuje nejasnosti niektorých základných pojmov. Pre lepšiu orientáciu v zmenách zákona uvádzame definíciu niektorých pojmov.

Čítať viac

Elektronický podpis v právnej praxi a jeho výhody

S narastajúcou elektronizáciou spoločnosti a komunikáciou prostredníctvom elektronických médií, kedy informácie na papieri nahrádzajú informácie v elektronickej podobe, priamo úmerne rastie aj význam elektronického podpisu. Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviedol do právneho poriadku SR niektoré nové pojmy a inštitúty, ako napr. elektronický podpis, zaručený elektronický podpis, certifikačná autorita, ustanovil, za akých podmienok má elektronický podpis právne účinky vlastnoručného podpisu, čím došlo k zrovnoprávneniu dokumentov v elektronickej forme podpísaných zaručeným elektronickým podpisom s právnymi úkonmi uskutočnenými v písomnej podobe, čo vedie k rýchlejšiemu, efektívnejšiemu a bezpečnejšiemu spôsobu výmeny dát medzi komunikujúcimi stranami.

Čítať viac

Novela Občianskeho súdneho poriadku

Po početných novelizáciách vstúpila dňa 19. októbra 2011 do platnosti ďalšia novela zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2012. Cieľom tejto rozsiahlejšej novely je predovšetkým zefektívniť a urýchliť konanie pred civilnými súdmi, pričom ako informovala Tlačová agentúra Slovenskej republiky, v dôsledku prijatých zmien, by malo dôjsť k skráteniu priemernej dĺžky súdnych konaní z 13 až 14 mesiacov na menej ako jeden rok.

Čítať viac

Novela Zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Dňa 13. septembra 2011 bol prijatý zákon č. 348/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o konkurze”). Novela nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2012.

Čítať viac