Exekučný poriadok – novela č. 299/2013 Z. z.

Novela Exekučného poriadku priniesla predovšetkým tieto zmeny:

1. Sprecizuje sa pojem exekútor, ktorý je podľa § 2 ods. 1 Exekučného poriadku štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov. Odstránením slovného spojenia „súdnych a iných rozhodnutí“ a jeho nahradením pojmom „exekučných titulov“ by sa mala zvýšiť právna istota subjektov.

2. Zodpovedné nakladanie s peniazmi

Novela sa dotkla aj súčasného nezodpovedného nakladania s vymoženými prostriedkami, keďže je neprijateľné, aby exekútor zadržiaval vymožené peniaze, ktoré patria oprávnenému, prípadne iným oprávneným osobám, a platil si z nich chod vlastného úradu.

Zavádza sa pravidlo, podľa ktorého peniaze prijaté pri výkone exekučnej činnosti je exekútor povinný ukladať na osobitný bankový účet bezodkladne po ich zaplatení. Výnimku z uvedeného predstavuje dohoda s oprávneným, že finančné prostriedky mu exekútor vyplatí v hotovosti do troch pracovných dní od ich prijatia. Peňažné prostriedky uložené na osobitnom účte bude musieť exekútor použiť okrem trov konania výhradne na účel ich poukázania oprávnenému. Číslo osobitného bankového účtu a jeho zmenu je exekútor povinný oznamovať Slovenskej komore exekútorov (ďalej len „komora“), ktorá ho zverejňuje na svojom webovom sídle.

Exekútor je povinný poukázať prijaté peňažné prostriedky oprávnenému bezodkladne, najneskôr do 14 dní od ich prijatia, ak nie je ustanovené inak alebo sa exekútor s oprávneným písomne nedohodne inak, pričom lehota určená v dohodách nesmie byť dlhšia ako 90 dní, inak sú neplatné. Uvedené lehoty sa vzťahujú na plnenia presahujúce päť eur a pri platbách poukazovaných exekútorom oprávnenému do zahraničia 50 eur.

Z každého prijatého plnenia si môže exekútor započítať na svoje trovy maximálne 24 %. Zabráni sa tak situáciám, že exekútor vymôže len sumu, ktorá pokryje jeho odmenu a vo vymáhaní istiny už nebude efektívne pokračovať. Zároveň sa stanovuje, že plnenie exekútorovi má rovnaké účinky, ako keby povinný platil oprávnenému, čím sa prispeje k ochrane povinných a zabráni sa situáciám, keď oprávnený vymáha peniaze od dlžníka aj po tom, ako tento uhradil dlžnú sumu exekútorovi. Predmetné ustanovenie má represívno-preventívny charakter, nakoľko porušenie povinnosti poukázať peňažné prostriedky oprávnenému bude závažným disciplinárnym previnením. Ak oprávnenému nebudú peňažné prostriedky poukázané, môže sa obrátiť na súd. Predmetným inštitútom sa výrazne umocní právna istota oprávnených, zlepší sa vymožiteľnosť práva a uznesenie súdu o uložení povinnosti exekútorovi sa stane osobitným exekučným titulom na plnenie. Prijaté plnenia sa použijú na úhradu pohľadávky v poradí (1) trovy exekútora, (2) istina vymáhanej pohľadávky, (3) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom, (4) trovy oprávneného.

Zavádza sa povinnosť súdneho exekútora formálne oznámiť účastníkom ukončenie exekúcie, a to tzv. konečným vyúčtovaním exekučného konania, a na požiadanie účastníka jedenkrát ročne bezodplatne zaslať účastníkovi vyúčtovanie exekučného konania. Na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu exekútor vystaví písomné potvrdenie o splnení dlhu.

3. Kontrola exekučnej činnosti

Zavádza sa nový inštitút kontroly exekučnej činnosti, účelom ktorej je kontrola dodržiavania ustanovení Exekučného poriadku pri nakladaní s prostriedkami účastníkov konania a kontrola správnosti informácií o vykonaných úkonoch exekútora pri hospodárení s prostriedkami účastníkov konania vedenia a evidencie účtovných a iných dokladov preukazujúcich prijaté a poukázané plnenie a následná kontrola o splnení opatrení, ktoré mu boli uložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole exekučnej činnosti.

Kontrolu exekučnej činnosti bude vykonávať kontrolná komisia ako ad hoc orgán kreovaný na tento účel z exekútorov poverených komorou a jedného zástupcu Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „ministerstvo“). Podnet na kontrolu môže dať súd, fyzická alebo právnická osoba na podklade sťažnosti, prezident komory, iné orgány komory alebo orgány verejnej moci. Osobitný podnet na kontrolu dáva ministerstvo.

4. Disciplinárna zodpovednosť

Podľa novej právnej úpravy o disciplinárnej zodpovednosti exekútora rozhoduje a disciplinárne opatrenia podľa Exekučného poriadku ukladá trojčlenný disciplinárny senát, ktorý rozhoduje o každom návrhu na disciplinárne konanie v prvom stupni. Disciplinárny senát je kreovaný náhodným výberom z databázy nominantov komory a ministra spravodlivosti SR (ďalej len „minister“). V druhom stupni bude v disciplinárnom konaní rozhodovať priamo súd. Podstatnú časť novely tvoria podrobné pravidlá priebehu disciplinárneho konania, ktoré boli v súčasnosti upravené len vo vnútornom predpise komory.

Novela spresňuje disciplinárne previnenie súdneho exekútora tým, že okrem súčasných foriem previnenia je závažným disciplinárnym previnením aj (a) nezaplatenie právoplatne uloženej peňažnej pokuty v lehote určenej v rozhodnutí, čím sa exekútori nebudú môcť beztrestne vyhýbať plateniu pokút, ktoré dostanú v disciplinárnom konaní, a (b) zavinené konanie exekútora, ktoré má za následok prieťahy v exekučnom konaní alebo v disciplinárnom konaní.

5. Výberové konania

Významnú zmenu predstavuje nový spôsob obsadzovania funkcie súdneho exekútora. Záujemca o povolanie exekútora musí prejsť riadnym verejným výberovým konaním. Aj naďalej vymenúva súdnych exekútorov minister, avšak výlučne na základe výsledkov výberového konania. Do systému ustanovovania exekútorov do funkcie sa zavádza regionálny (územný) princíp, keďže výberové konanie bude vyhlasovať minister pre územný obvod krajského súdu. Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že sa menia požiadavky pre uchádzača o funkciu súdneho exekútora predĺžením povinnej praxe z doterajšej trojročnej na päťročnú právnu prax zahŕňajúcu najmenej trojročnú exekučnú prax. Cieľom je zvýšiť odbornú úroveň uchádzačov a tým prispieť k zvýšeniu miery zodpovednosti.

6. Štátny dohľad

Štátny dohľad nad činnosťou exekútorov bude aj naďalej vykonávať ministerstvo, a to sledovaním dodržiavania zákonnosti postupcov exekútorov, previerkami exekútorských úradov a exekučných spisov a hodnotením už spomínaných správ komory.

Ministerstvo bude viesť záväzný zoznam exekútorov, ktorého pravidelne aktualizovanú podobu bude uvádzať na svojom webovom sídle. Popri zverejňovaní zoznamu súdnych exekútorov budú zverejňované aj informácie o prerušení, pozastavení a zániku výkonu funkcie exekútora, informácii o zástupcovi a náhradníkovi súdneho exekútora, zverejnené budú aj úradné hodiny súdneho exekútora, čísla osobitného bankového účtu exekútora. Každú zmenu údajov zapisovaných do zoznamu exekútorov, každú zmenu skutočností ohľadom prerušenia, pozastavenia alebo zániku výkonu funkcie exekútora, je exekútor povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu.

7. Ďalšie povinnosti exekútora

Ďalšou povinnosťou exekútora bude predložiť každoročne komore správu o zákonom stanovených skutočnostiach (napr. o počte doručených návrhov oprávnených na vykonanie exekúcie, o počte skončených a neskončených exekučných konaní). Zároveň je komora povinná podať ministerstvu okrem správy z vlastnej činnosti, i správu o činnosti exekútorov a ďalších zákonom stanovených skutočnostiach. Ministerské hodnotenie uvedených povinne predkladaných správ by malo vytvoriť ďalší účinný nástroj kontroly činnosti exekútorov a komory. Nesplnenie spomenutých povinností bude pre exekútora predstavovať disciplinárne previnenie.

Exekútor je povinný zabezpečiť, aby bol exekútorský úrad verejne prístupný a v sídle exekútorského úradu zriadiť verejne prístupnú podateľňu.