Novela Obchodného zákonníka a nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z.

Dňa 1. februára 2013 nadobudne účinnosť novela zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako aj novela nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Zároveň nadobudne účinnosť nové nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Účelom noviel je najmä implementácia jednotlivých článkov Smernice EP a Rady 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách do slovenského právneho poriadku. V nasledujúcich riadkoch uvádzame stručný prehľad najvýznamnejších zmien.


1. Vyvolanie nebezpečenstva zámeny

Novela rozširuje skutkovú podstatu nekalosúťažného konania, ktorým je vyvolanie nebezpečenstva zámeny. Vyvolaním nebezpečenstva zámeny sa bude rozumieť tiež konanie podnikateľa, ktoré spočíva v takej voľbe jeho obchodného mena alebo používania takého označenia podniku, ktoré je objektívne spôsobilé vyvolať u adresátov jeho obchodnej dokumentácie nebezpečenstvo zámeny podnikateľa s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona.


2. Nutnosť overenia podpisu predsedu valného zhromaždenia a jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným

Ak od 1. februára 2013 bude programom valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným rozhodnutie o

• zvýšení alebo znížení základného imania, či nepeňažnom vklade,
• vymenovaní, odvolaní alebo odmeňovaní konateľov,
• zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,
• schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
• vymenovaní a odvolaní prokuristu,

bude potrebné, aby bola pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia úradne osvedčená.

Požiadavku úradného osvedčenia podpisu pri rozhodnutiach, ktorých predmetom budú vyššie uvedené rozhodnutia, zákonodarca ustanovuje tiež v prípade tzv. „jednoosobových“ spoločností, teda spoločností s jedným spoločníkom.

Cieľom je zabezpečenie právnej istoty zapísaných, ako aj tretích osôb.

Osvedčenie pravosti podpisu sa nebude vyžadovať, ak sa valné zhromaždenie uskutočnilo, resp. rozhodnutie jediného spoločníka prijalo pred 1. februárom 2013 a súčasne ak návrh na zápis zmeny do obchodného registra v súvislosti s týmto rozhodnutím bol podaný do 1. apríla 2013.


3. Zakotvenie nového inštitútu „Subjekt verejného práva“

Novela sa dotýka tiež ustanovenia § 261 Obchodného zákonníka, ktoré ustanovuje obligatórnu pôsobnosť právnej úpravy obchodných záväzkových vzťahov, keď zakotvuje nový inštitút „subjekt verejného práva“ (napr. štátny orgán, obec, vyšší územný celok). Tzv. B2G vzťahy boli doteraz upravené v § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.


4. Maximálna lehota splatnosti peňažného záväzku pre podnikateľov (B2B vzťahy) a orgány verejnej moci (B2G vzťahy)

Nová úprava Obchodného zákonníka zavádza v kogentných ustanoveniach § 340a maximálnu lehotu splatnosti peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby (B2B vzťahy) a v § 340b maximálnu lehotu splatnosti peňažného záväzku dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva (B2G vzťahy). Pre B2B vzťahy je stanovená maximálna lehota 60 dní a pre B2G vzťahy 30 dní odo dňa,

• doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa podobnej povahy, ktorou požaduje splnenie peňažného záväzku alebo
• odo dňa, keď veriteľ plnil,

podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

Zmluvné strany sa budú môcť od stanovenej maximálnej lehoty odchýliť, ale len v prípade, že sa na dlhšej lehote splatnosti dohodnú a takáto dohoda nebude v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa. Pre oblasť B2G vzťahov zároveň musí byť splnená podmienka, že takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku, pričom dohodnutá lehota splatnosti nesmie nepresiahnuť 60 dní. Osobitné postavenie zákon priznáva len dlžníkovi, ktorý je subjektom verejného práva a zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona. Zákon mu dáva možnosť dohodnúť si bez ďalšieho dlhšiu lehotu splatnosti, najviac však v trvaní 60 dní.

Uvedené maximálne lehoty splatnosti sa však nepoužijú

• ak sa zmluvné strany dohodli na plnení peňažného záväzku dlžníka v splátkach,
• pri záväzkových vzťahoch, ktorých zmluvnou stranou je spotrebiteľ.


5. Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky

Omeškaním dlžníka vznikne podľa novely veriteľovi okrem iného tiež právo na jednorazovú paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia. Výška paušálnej náhrady je stanovená nariadením vlády na 40 € bez ohľadu na dĺžku omeškania.

Právo na paušálnu náhradu nákladov však nevzniká, ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ.


6. Zakotvenie nových inštitútov „nekalé zmluvné podmienky“ a „nekalá obchodná prax“

Novela tiež zavádza nové inštitúty ako „nekalé zmluvné podmienky“ a „nekalá obchodná prax“.

Nekalá zmluvná podmienka je zmluvné dojednanie týkajúce sa splatnosti peňažného záväzku, sadzby úroku z omeškania alebo paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktoré je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa bez toho, aby preň existoval spravodlivý dôvod. Dojednanie nekalej zmluvnej podmienky zákon sankcionuje neplatnosťou.

Nekalá obchodná prax je obchodná prax, ktorú si strany medzi sebou zaviedli, týkajúca sa splatnosti peňažného záväzku, sadzby úroku z omeškania alebo paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorá zakladá hrubý nepomer v právach a povinnostiach vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu pre veriteľa bez toho, aby pre ňu existoval spravodlivý dôvod. Nekalá obchodná prax je zakázaná.

Rovnako sa za nekalú zmluvnú podmienku alebo nekalú obchodnú prax považuje obchodná prax alebo dojednanie, ktoré vedie k tomu, že sa veriteľ vzdá nároku na úroky z omeškania ešte pred porušením zmluvnej povinnosti ako aj obchodná prax alebo dojednanie, ktoré vylučuje vznik nároku na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ak sa nepreukáže opak.

Ak je zmluvné dojednanie neplatné alebo obchodná prax zakázaná, použijú sa na úpravu práv a povinností strán záväzkového vzťahu ustanovenia Obchodného zákonníka.

V prípade, že súd vyhlási zmluvné dojednanie za nekalú zmluvnú podmienku alebo zakáže nekalú obchodnú prax, je zmluvná strana, ktorá spôsobila neplatnosť zmluvného dojednania alebo uplatňovala nekalú obchodnú prax, povinná zdržať sa ďalšieho používania nekalej zmluvnej podmienky alebo uplatňovania nekalej obchodnej praxe, pričom zákon rovnakú povinnosť ukladá aj jej právnemu nástupcovi.


7. Zmena výšky zákonných úrokov z omeškania v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch

V súčasnosti je podľa predpisov občianskeho práva výška úrokov z omeškania o osem percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky. Od februára bude presahovať túto sadzbu už iba o päť percentuálnych bodov. Výška úrokov z omeškania pri omeškaní dlžníka v občianskoprávnych vzťahoch sa teda zníži o tri percentuálne body. Uvedené zníženie zákonných úrokov z omeškania sa však bude týkať len záväzkov, ktoré vznikli od 1. februára 2013.

K miernemu zvýšeniu sadzby zákonných úrokov z omeškania naopak dochádza vo vzťahoch medzi podnikateľmi, a to o jeden percentuálny bod. Od 1. februára 2013 teda vznikne veriteľovi nárok požadovať zákonný úrok z omeškania vo výške o deväť percentuálnych bodov vyššej ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky.

V zmysle prechodných ustanovení, ktoré obsahuje novela Obchodného zákonníka, ustanovenia o čase plnenia peňažného záväzku dlžníka, osobitné ustanovenia pre čas plnenia peňažného záväzku dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva, ustanovenia o omeškaní dlžníka a ustanovenia o nekalých zmluvných podmienkach a nekalej obchodnej praxi účinné od 1. februára 2013 sa nevzťahujú na záväzkové vzťahy uzavreté pred 1. februárom 2013. Práva a povinnosti zo zodpovednosti za porušenie záväzkov zo zmlúv uzavretých pred 1. februárom 2013 (napr. povinnosť platiť úroky z omeškania) sa spravujú podľa predpisov účinných do 31. januára 2013.